תקנון פעילות חיוכים למותג קליניק

 

כללי:
חברת אלקליל בע"מ המשווקת בישראל את מוצרי המותג קליניק (שתכונה להלן: "החברה" ו/או "עורכת הפעילות" ו/או "קליניק") יוצאת בפעילות חדשה (להלן: "הפעילות"). הפעילות תתקיים באתר קליניק בכתובת www.Clinique.co.il .

1. אופן ההשתתפות בפעילות
1.1 הפעילות  תחל בתאריך 15.5.2017 (להלן: "תחילת הפעילות") ותסתיים ביום 19.5.17 (להלן: "סיום הפעילות").
1.2 גולשות שיכנסו לאתר האינטרנט של קליניק ו/או יגיעו לדף נחיתה ייעודי (להלן: "לקוחה", "גולשת" ו/או "משתתפת") ושם ייחשפו לפעילות שתפורסם באתר הבית של מותג קליניק.
1.3 במסגרת הפעילות קליניק תחלק, פעם ביום, במשך שעה אחת, 200 שוברים של 75 חיוכים (כל חיוך = שקל) כ"א במתנה וזאת בכל יום במהלך התקופה החל מיום תחילת הפעילות ועד ליום סיום הפעילות. החלוקה תתבצע רק בחנות קליניק בקניון TLV FASHION MALL  ולא בכל חנות אחרת של המותג ולא בנקודות מכירה אחרות ולא אונליין. המועד של שעת החיוכים של היום למחרת תתפרסם ביום הקודם החל מהשעה 19:00 באתר קליניק.
1.4 75 חיוכים יחולקו בין 200 בואי החנות הראשונות בשעה היעודה באמצעות מתן שובר בכניסה לחנות קליניק בקניון TLV FASHION MALL למימוש חד פעמי ומיידי בחנות קליניק בלבד. מאתיים (200) הלקוחות הראשונים שיכנסו לחנות קליניק בקניון TLV FASHION MALL במהלך שעת החיוכים יקבלו את השובר.

2. ההטבה ומימושה
2.1 ההטבה הינה שובר 75 חיוכים (כל חיוך = שקל). שובר ההטבה הנו בעל תוקף חד יומי ועל כן יש לנצלו במהלך אותו יום ורק על ידי הלקוחה שקיבלה אותו. מימוש שובר ההטבה נעשה על ידי רכישת מוצר שעלותו גבוה משווי השובר (75 ₪), במעמד הקופה תינתן הנחה בת 75 ₪ ממחיר הרכישה של הלקוחה בתמורה לשובר ההטבה.
2.2 במימוש שובר ההטבה אין כפל מבצעים ולא תוענק הנחה על מבצע או על הנחה אחרת.
2.3 החברה אינה מתחייבת שיהיו בחנות זמינים לרכישה ו/או מימוש כל מגוון מוצרי מותג קליניק.
2.4 כל משתתפת רשאית לקבל ולממש שובר אחד בלבד בקניה וביום. משתתפת שתיכנס מספר פעמים לחנות קליניק בקניון TLV FASHION MALL במהלך שעת החיוכים תהיה זכאית לקבל רק שובר הטבה אחד בלבד.
2.5 שוב ההטבה (75 חיוכים) תקף ליום הענקתו בלבד. את שובר ההטבה יש לממש באותו יום שניתן למשתתפת. משתתפת שלא מימשה את שובר ההטבה לא תוכל להשתמש בו בחנות / נקודת מכירה אחרת ו/או במועד אחר. השובר אישי ואינו ניתן להעברה.
2.6 ההטבה תיתן לכל 200 הלקוחות הראשונים שיגיעו לחנות בשעה שבה מתקיימת הפעילות. שעת חלוקת ההטבה לכל יום בפעילות תפורסם באתר קליניק יום לפני כן החל מהשעה 19:00 באתר קליניק.
2.7 כל מס המוטל על הזכייה על פי דין ינוכה במקור על ידי החברה. הזוכה מוותרת בזאת על כל טענה כנגד החברה במקרה של ניכוי כאמור. החברה תהא רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך ע"פ הדין  ו/או אם תימצא לנכון את פרטי הזוכה. החברה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
2.8 כל זוכה בהטבה תהיה חייבת, לפי דרישת החברה וכתנאי לקבלת זכייתה, להצהיר בכתב כי זכותה לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר שלא כך, אזי לא תהיה זכאית לפרס ואז תשיבו לחברה מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של החברה על פי כל דין.
2.9 למען הסר כל ספק, אין החברה נושאת בכל אחריות עם ההטבה, לרבות באשר לטיב ההטבה התאמתו לצרכי הזוכה וכו'. הזוכה בהטבה מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם ההטבה, לרבות בכל מקרה של דחייה ו/או בעיה במימוש ההטבה ו/או אי התאמתו מכל בחינה לרבות מבחינת התאמתו לעורה של המשתתפת.
2.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה המחולק לזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתפות מוותרות על כל טענה בנושא זה.

3. כללי / אופן הזכייה בהטבה
3.1 לקוחות אשר גילן אינו עולה על 18("קטינות") אינן רשאיות להשתתף בפעילות.
3.2 הגעה [בין 200 הראשונות] לחנות קליניק בקניון TLV FASHION MALL בשעה הנכונה תזכה בהטבה שלעיל. כל חריגה מהשעה שפורסמה באתר קליניק תימנע זכאות להטבה.

4. זכויות שונות
4.1 החברה רשאית בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא וללא סיבה כלשהיא, להפסיק השתתפות של משתתפת מסוימת במידה ויעלה חשד כלשהו לפעילות שאינה תקינה בכל אופן שהוא.
4.2 מובהר בזאת כי השתתפות בפעילות באמצעות מילוי פרטים בטופס על ידי המשתתפת תיחשב כהסכמה מפורשת, אישור והצהרה שלה בנוגע לקבלת פרסום עתידי מהחברה באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או הוד עות SMS ו/או הודעותMMS ו/או דואר רגיל ובין בכל דרך אחרת אלא אם תינתן על ידך הודעת הסרה כנדרש. כמו כן, מילוי הפרטים ושליחתם על ידי המשתתפת מהווה חזקה כי היא קראה הוראות אלו וכי הינה מסכימה להן ומחויבת לפעול על פיהן וכי הינה מתחייבת לשמור על כ ללי התנהגות נאותים, לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואם האמור בתקנון זה אינו מקובל עליך, הנך מתבקשת להימנע מלהשתתף בפעילות בדרך כלשהי.
4.3 זכויות יוצרים ב-קליניק וכל הזכויות של החברה וחברת האם ברחבי העולם שמורות.

5. הגבלת אחריות
5.1 ההשתתפות בכל צורה שהיא על ידי המשתתפת הנה על אחריותה ובסיכונה הבלעדי.
5.2 בזמן ההשתתפות בפעילות ולאחריה, המשתתפת מוותרת על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה, מי מספקיה או מי מטעמה. בפרט, המשתתפת פוטרת ומשחררת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, פגיעה בכבוד או במוניטין, עוגמת נפש, פגיעה בפרטיות או אובדן הנתונים (להלן "פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו למשתתפת או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין.
5.3 כמו כן המשתתפת פוטרת את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב במימוש ההטבה. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתתפת או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ולפעילות, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתתפת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום פנים ואופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.
5.4 המשתתפת ו/או הרוצה להשתתף מסכימה, מצהירה ומתחייבת בזאת כי היא פוטרת את החברה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולמימושו.
5.5 המשתתפת ו/או הרוצה להשתתף מסכימה, מצהירה ומתחייבת בזאת כי היא פוטרת את החברה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לכל תקלה טכנית שעלולה לעלות באתר קליניק בכל תקופת הפעילות.

6. שונות
6.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.
6.2 כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של החברה, לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו משתתפת ו/או זוכה ו/או מי מטעמם בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
6.3 תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת החברה לציבור בכלל או למשתתפת כלשהי, והם אינם אלא הזמנה מטעם החברה לכל משתתפת להציע לחברה את השתתפותה בפעילות, וזאת, באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה על נספחיו, בשלמותם ובהם בלבד.
6.4 החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות בכל הנוגע למימוש ההטבה, לכך שההטבה יהיו לשביעות רצונם או ברמה לה הם מצפים, או לכל עגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בהטבה. המשתתפים פוטרים את החברה מכל חבות או אחריות ביחס להטבה.
6.5 בעצם השתתפותה בפעילות, מוותרת הזוכה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה באשר להטבה לרבות, אך לא רק, איכותו, ההנאה ממנו וערכו.
6.6 למרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר כי הפעילות הינה לשם שעשוע בלבד והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכים ו/או מי מטעמם, גם אם יארעו תקלות בהתנהלות הפעילות, במימוש ההטבה או בכל פרט אחר הנוגע לפעילות ולהטבה, וגם אם הדבר נובע ממחדלים רשלניים (למעט פעולות בזדון) ותנאי להשתתפות בפעילות הינו הסכמה לסעיף זה ולתקנון זה.
6.7 כל משתתפת, בעצם השתתפותה בפעילות, מצהירה ומאשרת כי עמדה בכל התנאים המפורטים בתקנון.
6.8 תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד בלשון נקבה אך ההשתתפות בפעילות מיועדת לבני שני המינים כאחד.
6.9 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
6.10 הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של החברה ומבטלות כל מצג או הבטחה שניתנו למשתתפת בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדי החברה, נציגיה או מי מטעמה. תקנון זה גובר על כל הוראה, תנאי או כלל המופיעים במקום אחר, לרבות אתר החברה, ו/או שנאמרו בע"פ.
6.11 למרות האמור בתנאי תקנון זה החברה רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה, תוכנה, נהליה, מועדים לפיה, או לבטל לחלוטין את הפעילות, לרבות ומבלי למעט במקרה בו יתברר כי חלה לדעת החברה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה כלשהי במערכת התקשורת הטלפונית ו/או הממוחשבת ו/או רשת האינטרנט ,אשר יש בה כדי למנוע, לפגוע ו/או להפריע באופן מלא או חלקי מהמשתתפות את היכולת להשתתף בפעילות ו/או כדי למנוע מהחברה לקיים את הפעילות, וכן שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה ו/או לשנות את הפרס בפעילות, ולא תעמוד למשתתפת ו/או לכל מי מטעמה כל טענה ו/או זכות כלפי החברה ו/או כל צד שלישי אחר בגין קבלה או אי קבלת החלטות מעין אלה.
6.12 החברה שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את קיום האירועים על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חשש לאי תקינות בקשר להשתתפותה של משתתפת; (ב) כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את האירוע או מימושו.
6.13 הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש בתקנון באתר קליניק המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ואין בתנאי בפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה על פי כל דין.
6.14 החברה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתפת כלשהי בפעילות.
6.15 ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתפת בלבד. החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר עם ביצוע הפעילות, לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף (לרבות כל עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, כבוד, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש ,אשר יגרמו למשתתפת ו/או לכל מי מטעמה, בכל הקשור בפעילות זו).
6.16 המשתתפת בפעילות אחראית אישית לכל תוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא שיגרמו לה כתוצאה מההשתתפות.
6.17 החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת התקשורת (לרבות רשת האינטרנט), על כל או חלק מרכיביה ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים ישירים ו/או עקיפים, הוצאות, מניעת רווח וכיוצ"ב אשר ייגרמו למשתתפת בפעילות במישרין או בעקיפין. המשתתפת, בעצם השתתפותה, מצהירה בזה כי ידוע לה שלא תהיה רשאית להעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני ו/או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשת התקשורת האמורה. כמו כן מצהירה המשתתפת כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד' אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגוע, שביתה וכן כל אירוע שאינו תלוי בחברה לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפת בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6.18 תקנון זה מצוי במשרדי החברה, ברחוב הנחושת 4 (מגדלי אור, בניין B), וכל משתתפת ו/או המעוניינת להשתתף, רשאית לעיין בו בשעות העבודה המקובלות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 4 ימי עסקים, באמצעות מספר הפקס: 03-6445821. על ההודעה להיות מופנית למחלקת אונליין בחברה ולציין את: מועד העיון המבוקש, שם המבקשת וכן פרטי הטלפון והכתובת להתקשרות עמה.
6.19 מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון אלו ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ת"א.
6.20 במידה והוראה מהוראות התקנון, תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי תצומצם ההוראה לרמה המירבית המותרת על פי הדין וכן לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
6.21 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה, וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל. המונח "בני משפחה" לעניין סעיף זה יוגדר ככולל הורים, אחים, הורי הורים וילדים.
6.22 מידע ופרטים נוספים על הפעילות ניתן לקבל באתר קליניק Clinique.co.il .